Birmingham

Board Members
M. Abu Khaled President 205-988-5957 khaledm@uab.edu
Rehmat Khakashan Vice-President 205-617-4149 khakashan@gmail.com
Aftab Ahmad Secretary 720-339-0234 ahmadaftab@hotmail.com
Siraj Muzaffar Treasurer 205-223-8668 smmuzaffar@gmail.com

 

Councilors
Aftab Ahmed Councilor 720-339-0234 ahmadaftab@hotmail.com
Siraj Muzaffar Councilor 205 223 8668 smmuzaffar@gmail.com